Governance

Governance

Onderwijsorganisaties zijn onderdeel van een maatschappij in beweging. Een maatschappij die continu andere eisen stelt aan het onderwijs. Het onderwijs zelf verandert ook. Dalende leerlingenaantallen zetten bestaande structuren onder druk. Passend onderwijs en het lerarentekort vereisen maatwerk en slimme oplossingen. Andere uitdagingen, zoals het bevorderen van kansengelijkheid, de onderwijsontwikkeling en toename van verantwoordingsplichten stellen stevige eisen aan iedereen die betrokken is bij het onderwijs. Een goed samenspel tussen bestuur en intern toezicht is onontbeerlijk. Belangrijk is dat bestuurders en toezichthouders van elkaar weten welke taken en bevoegdheden zij hebben. Zo is het zaak dat de intern toezichthouder daar waar mogelijk het bestuur ondersteunt, maar ervoor waakt om niet op de stoel van het bestuur te gaan zitten. Fouten maken is menselijk, maar voor bestuur en intern toezicht kan dit leiden tot hoofdelijke aansprakelijkheid met verstrekkende gevolgen voor de persoon. Het is zaak dat bestuur en intern toezicht weten welke risico’s zij lopen.

Het Onderwijskantoor kan u begeleiden bij het afbakenen van de wederzijdse taken en verantwoordelijkheden of aan verbetering van de checks & balances. Wij kunnen de desbetreffende reglementen concipiëren of toetsen aan de (gewijzigde) regelgeving. Wij kunnen helpen om (escalatie van) conflicten tussen beide organen te voorkomen. Verder bieden wij begeleiding bij de evaluatie van het interne toezicht. Het voortgezet onderwijs dient deze evaluatie minimaal eenmaal in de drie jaar onder begeleiding van een externe partij te laten plaatsvinden.

Specialist

Neem contact op met een van onze specialisten.

mr. Alexandra van Gestel
mr. Herman Berendsen
mr. Gerard Prick