Disciplinaire maatregel school

De cao’s in het primair en voortgezet onderwijs zoals die van toepassing zijn om medewerkers op een school voorzien in de mogelijkheid voor werkgevers om een disciplinaire maatregel op te leggen ten aanzien van een medewerker van een school die zich schuldig maakt aan plichtsverzuim. Plichtsverzuim is het overtreden van de voor de werknemer geldende voorschriften, het niet nakomen van hem opgelegde verplichtingen, alsmede het doen of nalaten van datgene dat de werknemer bij een goede uitoefening van zijn functie behoort na te laten of te doen.

De disciplinaire maatregelen in de school zijn 1) schriftelijke berisping en 2) schorsing met behoud van salaris. In het voortgezet onderwijs is het verder nog mogelijk om 3) de bezoldiging in te houden voor ten hoogste 50% van het maandsalaris.

Een disciplinaire maatregel die wordt opgelegd aan een medewerker op de school moet aan diverse procedurevoorschriften voldoen. Een voornemen tot het opleggen van een disciplinaire maatregel moet per aangetekend schrijven aan de werknemer worden meegedeeld. De werknemer moet in de gelegenheid worden gesteld om binnen drie (3) weken na verzending van het voornemen zijns zienswijze mondeling dan wel schriftelijk kenbaar te maken. De werknemer kan zich bij zijn verweer laten bijstaan door een raadsman. De werknemer wordt van het definitieve besluit tot het opleggen van een disciplinaire maatregel zo spoedig mogelijk na het verweer per aangetekend schrijven in kennis gesteld.

Een werknemer kan tegen het besluit van de werkgever om een disciplinaire maatregel op te leggen binnen zes (6) weken beroep aantekenen bij de Commissie van beroep funderend onderwijs op grond van artikel 19 lid 1 CAO VO. Ook kan de werknemer naar de kantonrechter.

Het Onderwijskantoor heeft dankzij onze ervaren advocaten en juristen de specialistische kennis in huis om te adviseren bij het opleggen van een disciplinaire maatregel binnen de school of andere zaken gerelateerd aan arbeidsrecht binnen het onderwijs. De procedurevoorschriften bij het opleggen van een disciplinaire maatregel binnen de school dienen goed in acht te worden genomen. Neem gerust contact met ons op via info@onderwijskantoor.nl of bel naar +31 45 560 22 11 voor meer informatie.