Bekostiging

Bekostiging

De rijksoverheid verleent jaarlijks aan scholen een lumpsumbudget voor materiaal en personeel. Daarnaast bestaan er tal van ministeriële regelingen op grond waarvan een school(bestuur) aanvullende bekostiging kan aanvragen. Hoewel de wijze van berekening van de lumpsum en ministeriële regelingen is vastgelegd, kunnen daarover bij u diverse vragen rijzen. Ook kunt u geconfronteerd worden met terugvordering van een verkregen subsidie. U kunt ook voorzieningen aanvragen door middel van een regionaal plan onderwijsvoorzieningen (RPO), waarin afspraken worden gemaakt over nevenvestigingen, licenties en het aanbieden van profielen. Als u een aanvraag om aanvullende bekostiging, of een RPO heeft ingediend en deze is afgewezen, kunt u hiertegen ageren door het instellen van bezwaar en eventueel beroep. Een onderwerp dat in dit verband steeds weer vragen oproept, is de vrijwillige ouderbijdrage.

Specialist

Neem contact op met een van onze specialisten.

mr. Herman Berendsen
mr. Marion van Roekel