Medezeggenschap

Medezeggenschap

Medezeggenschap in het onderwijs heeft een geheel eigen karakter. In het gehele funderend onderwijs hebben niet alleen personeelsleden maar ook ouders inspraak. In het voortgezet onderwijs maken bovendien ook leerlingen onderdeel uit van de medezeggenschapsraden. Deze unieke inrichting van medezeggenschap is vastgelegd in specifieke regelgeving en zorgt voor een geheel eigen dynamiek van inspraak. Een goede invulling van de rol van de (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraad is van groot belang. Medezeggenschap in het onderwijs vraagt dus om specialistische kennis. Het Onderwijskantoor heeft de specialistische kennis op het gebied van medezeggenschap in huis die nodig is om schoolbesturen en schoolleiders goed te adviseren.

De medezeggenschapstructuur op een school is vaak gelaagd. De overkoepelende gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) heeft andere bevoegdheden dan de medezeggenschapsraad (MR) op het niveau van de school. Binnen het primair en voortgezet onderwijs zijn er ook andere vormen van medezeggenschap mogelijk. De Wet medezeggenschap op scholen (WMS) voorziet in de mogelijkheid om de medezeggenschapstructuur in te richten met onder meer deelraden of themaraden. Verder heeft een samenwerkingsverband een ondersteuningsplanraad met ook een eigen kader van bevoegdheden

Een (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraad heeft diverse rechten, waaronder het adviesrecht en het informatierecht. Om goed te kunnen functioneren is het nodig dat er kennis aanwezig is over de juiste uitoefening van deze rechten door de verschillende geledingen bij alle voorkomende aangelegenheden. Ook in de rolverdeling tussen de medezeggenschapsraden onderling en in de verhouding van medezeggenschap tot bestuur en toezicht is er behoefte aan duidelijkheid.

Bij medezeggenschapskwesties kunnen er ook geschillen ontstaan. Niet altijd kan een meningsverschil door middel van de dialoog worden opgelost. Een geschil kan bijvoorbeeld ontstaan bij het onthouden van instemming door de medezeggenschapsraad of door het niet opvolgen van een advies van de medezeggenschapsraad door het bestuur. Ook de inrichting van de medezeggenschapsraad of de kosten van een door de (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraad ingeschakelde deskundige kunnen tot een geschil leiden. Indien nodig kunnen wij u bij een geschil vertegenwoordigen in procedures bij de Landelijke Commissie voor Geschillen WMS en de Ondernemingskamer.

Heeft u een vraag op het gebied van medezeggenschap, dan kunt u bij het Onderwijskantoor terecht voor een deskundig advies op maat. U kunt bij ons ook terecht voor het toetsen en herzien van uw medezeggenschapsstatuut en medezeggenschapsreglement of voor een training over medezeggenschap.

Neem gerust contact op via +31 45 560 22 11 of mail naar info@onderwijskantoor.nl voor meer informatie over medezeggenschapsrecht binnen het onderwijs. Wij helpen u graag.

Specialist

Neem contact op met een van onze specialisten.

mr. Herman Berendsen
mr. Marion van Roekel
mr. Roswitha de Bekker
mr. drs. Joost Karels