Grensoverschrijdend gedrag in het onderwijs

Scholen hebben de wettelijke plicht om toe te zien op een veilige leeromgeving. Grensoverschrijdend gedrag in het onderwijs moet worden voorkomen. De meest ernstige vorm van grensoverschrijdend gedrag in het onderwijs is gedrag dat wettelijk strafbaar is gesteld zoals ontucht en misbruik. Daarnaast is er seksuele intimidatie dat er voor kan zorgen dat een schoolomgeving als onveilig wordt ervaren. Verder is er nog niet-seksueel grensoverschrijdend gedrag zoals pesten, discriminatie en geweld.

Schoolbesturen dienen een goed veiligheidsbeleid hanteren. In gedragscodes en gedragsregels kan een school actief voorschrijven welk gedrag als wenselijk en welk gedrag als onwenselijk wordt ervaren. Grensoverschrijdend gedrag in het onderwijs kan zo worden tegengegaan. Het opvragen van een VOG voor elke leerkracht dient ook onderdeel uit te maken van het veiligheidsbeleid.

De school heeft een meldplicht en mogelijk aangifteplicht bij een vermoeden van een zedenmisdrijf van een persoon die door de school met taken is belast tegen een minderjarige leerling.

Grensoverschrijdend gedrag tussen medewerkers onderling leidt eveneens tot een onveilige werkomgeving. De werkgever is daarom verplicht om er op toe te zien dat de veiligheid op de werkvloer is gewaarborgd. De klachtenregeling biedt een medewerker handvatten om een klacht in te dienen tegen een andere medewerker indien er sprake is van grensoverschrijdend gedrag. De gewenste omgangsvormen tussen medewerkers onderling kunnen eveneens worden vastgelegd in een gedragscode.  

Het Onderwijskantoor heeft dankzij onze ervaren advocaten en juristen de specialistische kennis in huis om te adviseren bij vraagstukken rond grensoverschrijdend gedrag in het onderwijs, of soortgelijke situaties met betrekking tot arbeidsrecht. De advocaten en juristen van het Onderwijskantoor helpen u graag verder bij deze vraagstukken die een uiterst zorgvuldige benadering vergen. Neem gerust contact met ons op via info@onderwijskantoor.nl of bel naar +31 45 560 22 11 voor meer informatie.