Geschil medezeggenschap bestuurder onderwijs

Op grond van de Wet medezeggenschap op scholen (Wms) is aan een onderwijsinstelling een medezeggenschapsraad ((G)MR) verbonden. Via de medezeggenschapsraad zijn personeel, ouders (en in het voortgezet onderwijs ook leerlingen) betrokken bij het beleid dat door het bevoegd gezag wordt gevoerd.

Aan de medezeggenschapsraad komen verschillende rechten toe als het gaat om (voorgenomen) besluiten van het bevoegd gezag. Het betreft hier de algemene bevoegdheid van recht op informatie en overleg, en de bijzondere bevoegdheden van het adviesrecht en instemmingsrecht. Daarnaast heeft de medezeggenschapsraad ook het recht om zelf met voorstellen te komen. Dit laatste wordt ook wel het initiatiefrecht genoemd. Met het toekennen van deze bevoegdheden maakt de wetgever het belang van de medezeggenschapsraad binnen een onderwijsinstelling kenbaar.

Het bevoegd gezag is verplicht deze wettelijke bevoegdheden van de medezeggenschapsraad te erkennen. Hierbij gaat wel eens iets mis, bijvoorbeeld wanneer door het bevoegd gezag een adviesplichtig besluit wordt genomen en de medezeggenschapsraad (onterecht) wordt gepasseerd. Denk bijvoorbeeld aan een besluit tot ontslag van de schoolleiding. Of wanneer de medezeggenschapsraad haar instemming omtrent een voorgenomen besluit tot wijziging van de examenregeling onthoudt, en het bevoegd gezag dit besluit toch neemt. De medezeggenschapsraad zal hiertegen willen optreden.

Vaak zal het medezeggenschapsstatuut, en daarvan afgeleid het medezeggenschapsreglement, bepalen welke procedure de medezeggenschapsraad in dat geval moet volgen om tegen het besluit van het bevoegd gezag te kunnen optreden. Ook kan de medezeggenschapsraad naar de Landelijke Commissie voor Geschillen WMS (LCG WMS) stappen. Deze commissie is bij uitstek bevoegd om over geschillen die de medezeggenschap van een onderwijsinstelling raken, te beslissen. Tegen de uitspraak van de LCG WMS kan beroep worden ingesteld bij de Ondernemingskamer.

Geschillen tussen de medezeggenschapsraad en het bevoegd gezag kunnen in vijf categorieën worden ingedeeld:

Een instemmingsgeschil: het bevoegd gezag heeft niet de vereiste instemming voor een voorgenomen besluit gekregen van de medezeggenschapsraad. De medezeggenschapsraad onthoudt haar toestemming terwijl het bevoegd gezag het besluit wel wil nemen;

Een adviesgeschil: het bevoegd gezag heeft een besluit genomen over een onderwerp waarvoor het adviesrecht van de medezeggenschapsraad geldt en er is geen advies gevraagd of het advies is niet (geheel) opgevolgd en de medezeggenschapsraad is van oordeel dat daardoor de belangen van de school of haar eigen belangen ernstig worden geschaad;

Een geschil omtrent de inhoud van een reglement of statuut: het bevoegd gezag heeft voor de inhoud van het medezeggenschapsstatuut of -reglement geen instemming van de medezeggenschapsraad gekregen;

Een nalevingsgeschil: het bevoegd gezag of de medezeggenschapsraad leven de verplichtingen die uit de Wms of onderwijswetten voortvloeien niet na;

Andere geschillen die in het medezeggenschapsreglement zijn genoemd en als geschil tussen het bevoegd gezag en de medezeggenschapsraad worden gekarakteriseerd.

Wenst u meer informatie over de bevoegdheden van uw medezeggenschapsorganen of heeft u een geschil waarbij u ondersteuning wenst van het Onderwijskantoor, klik dan hier. Onze ervaren advocaten en juristen helpen u graag, neem gerust contact met ons op via info@onderwijskantoor.nl dan wel via 045 - 560 22 11.