Geschillencommissie passend onderwijs

Op 1 augustus 2014 is de Wet passend onderwijs in werking getreden. De wet is daarbij laatstelijk geëvalueerd in 2020. Met de komst van de Wet passend onderwijs is er een zorgplicht komen te rusten op scholen opdat aan leerlingen onderwijs wordt geboden dat past bij de leerling specifieke kwaliteiten en mogelijkheden. Passend onderwijs moet worden aangeboden in het regulier onderwijs als dat kan (primair en voortgezet onderwijs) en in het speciaal onderwijs als dat moet (speciaal basis onderwijs, (voortgezet) speciaal onderwijs, praktijkonderwijs of leerwegondersteunend onderwijs). Scholen dienen in hun schoolondersteuningsprofiel vast te leggen welke ondersteuning er voor de leerlingen ter beschikking wordt gesteld binnen de school. Het schoolondersteuningsprofiel dient daarbij ingeval van een wijziging ter advisering voorgelegd te worden aan de medezeggenschapsraad van de school, opdat ook leraren en ouders en eventueel leerlingen (in het voortgezet onderwijs) hierop hun licht kunnen laten schijnen.

Kan een school niet de begeleiding bieden die een leerling nodig heeft, dan kan de school een toelaatbaarheidsverklaring aanvragen bij het samenwerkingsverband. In dit samenwerkingsverband werken scholen die afkomstig zijn uit eenzelfde regio samen, opdat aan leerlingen alsnog passend onderwijs kan worden geboden. Het samenwerkingsverband neemt een besluit over het verstrekken van de toelaatbaarheidsverklaring. Tegen een besluit tot het al dan niet verstrekken van een toelaatbaarheidsverklaring kunnen zowel het bevoegd gezag van de school als de ouders van de leerling bezwaar maken. Ieder samenwerkingsverband is met de komst van de Wet passend onderwijs verplicht voor deze bezwaarprocedure een (bezwaar)adviescommissie in te stellen. De adviescommissie adviseert het samenwerkingsverband ingeval er bezwaar is gemaakt tegen de aanvraag van de toelaatbaarheidsverklaring. Een samenwerkingsverband kan er daarbij ook voor kiezen om geen eigen (bezwaar)adviescommissie in te stellen maar zich aan te sluiten bij de Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring.

Ook maakt de invoering van de Wet passend onderwijs het noodzakelijk dat het bevoegd gezag van een school besluiten ten aanzien van de (weigering van) toelating van leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, verwijdering van leerlingen en de vaststelling en bijstelling van het ontwikkelingsperspectief van leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, zoveel mogelijk in overleg met de ouders van de leerling neemt. Doet zich hierbij een geschil voor, dan kunnen zowel de ouders als het bevoegd gezag van de school terecht bij de Geschillencommissie passend onderwijs. De Geschillencommissie passend onderwijs is bij wet ingesteld en ondergebracht bij de Stichting Onderwijsgeschillen.

Tegen een besluit als voornoemd staat voor de ouders van de leerling binnen zes weken beroep open bij de Geschillencommissie passend onderwijs. Daarbij kunnen zij zich laten bijstaan door een gemachtigde of advocaat, maar dit is niet verplicht volgens het reglement van de Geschillencommissie passend onderwijs. Ook zijn aan de behandeling van een geschil door de Geschillencommissie passend onderwijs geen proceskosten verbonden.

De Geschillencommissie passend onderwijs beoogt een verzoek omtrent de behandeling van een geschil binnen tien weken volledig af te handelen. De Geschillencommissie passend onderwijs brengt een advies uit dat niet bindend is voor het bevoegd gezag. Het advies weegt echter wel zwaar. De wet verplicht het bevoegd gezag van de school namelijk om aan de ouders en de Geschillencommissie passend onderwijs te laten weten wat er met het advies wordt gedaan, en of het advies in het kader van het geschil omtrent passend onderwijs al dan niet wordt opgevolgd. Als het advies van de Geschillencommissie passend onderwijs niet wordt opgevolgd, dan is het bevoegd gezag verplicht om gemotiveerd toe te lichten waarom van het advies wordt afgegeven. Dit maakt ook onderdeel uit van het toezicht door de onderwijsinspectie.

Als u betrokken bent bij een geschil dat aanhangig is bij de Geschillencommissie passend onderwijs kan het Onderwijskantoor daarbij behulpzaam zijn. Onze ervaren onderwijsrechtadvocaten en juristen helpen u graag. Neem vrijblijvend contact met ons op via info@onderwijskantoor.nl dan wel via 045 - 560 22 11.