Aansprakelijk gesteld worden voor de gevolgen van een ernstig ongeval tijdens een gymles?

Tijdens een tikspel kwam een leerling met zijn hoofd tegen de muur van de gymzaal terecht, waardoor hij zijn vijfde nekwervel brak en een incomplete dwarslaesie opliep.

De vertegenwoordigers van de leerling verweten de school dat zij haar zorgplicht niet was nagekomen. De rechtbank oordeelde in haar   algemeenheid dat een ongeval tijdens een gymnastiekoefening niet zonder meer tot de conclusie kan leiden dat sprake is van onzorgvuldig en daarmee onrechtmatige handelen aan de kant van de school. Gymnastiekoefeningen zijn enerzijds van belang voor de lichamelijke vorming en ontwikkeling van kinderen en anderzijds is daar een bepaalde mate van gevaar aan verbonden. De school dient te zorgen voor een veilige omgeving waarin het risico van letsel zoveel als redelijkerwijs mogelijk dient te worden vermeden, aldus de rechtbank. Vervolgens ging de rechtbank nader in op een aantal aspecten van deze zorgplicht.

Op de eerste plaats werd door de vertegenwoordigers van de leerling aangevoerd dat de kleine gymzaal niet geschikt was voor tikspellen en dat ook de muren geen valkussens hadden om te voorkomen dat leerlingen zich zouden bezeren aan deze muren. De rechtbank oordeelde dat de mate van waarschijnlijkheid dat een leerling bij een tikspel in volle vaart met zijn hoofd tegen een muur aan loopt niet zodanig groot is dat gezegd kan worden dat de gymleraar ter voldoening van zijn zorgplicht, gehouden was om af te zien van dat spel dan wel valkussens aan te brengen, dan wel de leerlingen ervoor te waarschuwen dat de muren geen valkussens hadden. Bovendien is het naar de mening van de rechtbank een feit van algemene bekendheid dat kinderen reeds op jonge leeftijd en zonder enige instructies tikspelletjes doen.

Een volgend verwijt was dat voorafgaand aan de les leerlingen zich hadden misdragen waardoor er een gespannen sfeer was en een aantal leerlingen ook de klas was uitgestuurd. De rechtbank oordeelde dat er niet was komen vast te staan dat er een gespannen sfeer was en bovenal, hetgeen belangrijk is, dat deze gespannen sfeer had bijgedragen aan het ontstaan van het ongeval.

Tenslotte werd aangevoerd dat de gymdocent onvoldoende actief geweest was tijdens de les. Tussen partijen was er verschil van mening of de docent aan de kant had gezeten met een laptop of in het midden van de gymzaal stond. De rechtbank kwam tot de conclusie dat in een sportzaal waar een groep kinderen in de leeftijd van 15 jaar een tikspel speelt, een verantwoorde wijze van toezicht houden, niet betekent dat steeds op elk kind direct toezicht wordt gehouden, zodanig dat er onregelmatigheden direct opgemerkt kunnen worden. De rechtbank was van mening dat een gymleraar die, zo werd aangenomen, zich positioneert in het midden van het spel, voldoende toezicht houdt. Nooit geheel kan worden uitgesloten dat met een individuele leerling dan een ongeval gebeurt.

Op basis van bovenstaande overweging kwam de rechtbank uiteindelijk tot de conclusie dat de school en de gymleraar hadden gehandeld binnen de grenzen van hun zorgplicht. De vorderingen werden dan ook afgewezen.

Indien u meer informatie wenst over deze uitspraak kunt u contact opnemen met Herman Berendsen via berendsen@onderwijskantoor.nl
dan wel via 045 – 560 22 00. Klik hier voor meer informatie.