Alaaf voor leerlingen, de doorstroomtoets en het carnaval

De minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs biedt scholen in het primair onderwijs de mogelijkheid de doorstroomtoets in 2024 een week eerder af te nemen. Criticasters zijn van mening dat de Minister handelt in strijd met de wet en leerlingen daarmee benadeelt. Niets is minder waar. Leerlingen worden niet benadeeld en het volgen van wetgeving is meer dan letterknechterij. Ter onderbouwing van deze stellingname is het noodzakelijk eerst de bedoeling van de wetgever met de gewijzigde doorstroomtoets toe te lichten.

Voorheen, dat wil zeggen vóór 1 augustus 2023, waren scholen voor primair onderwijs verplicht om voor leerlingen in schooljaargroep 8, vóór 1 maart een schooladvies af te geven voor het volgen van aansluitend voortgezet onderwijs. Scholen gingen hier divers mee om. Zo waren er scholen die het advies afgaven in november, terwijl andere scholen dat deden in februari. Vervolgens meldden ouders aan de hand van dit schooladvies hun kind aan bij het voortgezet onderwijs. Dit diende uiterlijk 10 weken voor aanvang van het nieuwe schooljaar te gebeuren, waarbij de aanvangsdatum voor inschrijving verschilde per school. Daarna werd in de periode van 15 april tot 15 mei nog een eindtoets gemaakt. Indien deze toets een hoger advies opleverde dan het schooladvies kon het schooladvies bijgesteld worden en hadden ouders de mogelijkheid met dit bijgestelde schooladvies hun kind voor een andere school aan te melden.

Klik hier om verder te lezen.