Annuleren van busreizen en examentrainingen Lyceo

Veel scholen worden op dit moment geconfronteerd met busreizen die door de corona crisis geen doorgang kunnen vinden. Scholen vragen zich af of zij deze reizen kunnen annuleren zonder kosten. Daarnaast worden ook veel scholen geconfronteerd met examentrainingen van Lyceo die ouders hebben gecontracteerd. Onderstaand zullen wij de hoofdlijnen rondom het annuleren van deze busreizen en examentrainingen toelichten.

Veel scholen worden op dit moment geconfronteerd met busreizen die door de corona crisis geen doorgang kunnen vinden. Scholen vragen zich af of zij deze reizen kunnen annuleren zonder kosten. Daarnaast worden ook veel scholen geconfronteerd met examentrainingen van Lyceo die ouders hebben gecontracteerd. Onderstaand zullen wij de hoofdlijnen rondom het annuleren van deze busreizen en examentrainingen toelichten.

1. Annuleren van busreizen

Voor de vraag of busreizen geannuleerd kunnen worden is het van belang om na te gaan of de reis een pakketreis is. Kortheidshalve wordt als pakketreis gedefinieerd een combinatie van tenminste twee verschillende reisdiensten voor dezelfde reis of vakantie, gecombineerd door een handelaar. Indien er geen sprake is van een pakketreis dan is sprake van een losse reis.

1.1 Busreizen die aangemerkt worden als pakketreis

Op grond van de wet kan de reiziger een pakketreisovereenkomst te allen tijde beëindigen vóór het begin van de pakketreis. In zulk geval kan de reiziger in de regel worden verplicht tot betaling van een passende en gerechtvaardigde beëindigingsvergoeding aan de organisator. Voor ANVR-reizen is de hoogte van de vergoedingen afhankelijk van het moment van annuleren.

Echter, indien zich op de plaats van bestemming of in de onmiddellijke omgeving daarvan onvermijdbare en buitengewone omstandigheden voordoen die aanzienlijke gevolgen hebben voor de uitvoering van de pakketreis of voor het personenvervoer naar de bestemming, hoeft de reiziger geen vergoeding te betalen.

1.2 Losse reizen

Voor losse reizen die niet aangemerkt kunnen worden als pakketreizen gelden bovenstaande regels niet. In deze situaties is van belang hetgeen is vastgelegd in de overeenkomst en veelal de algemene voorwaarden tussen partijen.

Eventueel kan de reisovereenkomst direct ontbonden worden zonder het vergoeden van kosten door de school, indien blijkt dat de reisaanbieder haar verplichting om de reis onder de overeengekomen afspraken aan te bieden niet kan nakomen.  Ook is het mogelijk de reisovereenkomst zonder kosten te wijzigen dan wel deze te ontbinden op grond van onvoorziene omstandigheden.  Deze omstandigheden moeten wel aangetoond worden.

1.3 Conclusie busreizen

De school kan voor aanvang van de busreis besluiten de pakketreis te annuleren. In dat geval kan de school geconfronteerd worden met kosten. Indien de pakketreis wordt geannuleerd omdat deze geen doorgang kan vinden wegens bijzondere omstandigheden dan hoeft de school geen kosten te vergoeden.

Indien sprake is van losse reizen zijn de overeengekomen voorwaarden van belang. Aanvullend hieraan kan een beroep worden gedaan op onvoorziene omstandigheden waardoor de reis geen doorgang kan vinden. Indien een beroep hierop slaagt zijn geen kosten verschuldigd.

2. Examentrainingen Lyceo

Lyceo heeft met de ouders van leerlingen die een examentraining volgen overeenkomsten afgesloten waarop de algemene voorwaarden van Lyceo van toepassing zijn verklaard. Zoals ook reeds in de media besproken, heeft Lyceo op 25 maart jl. haar algemene voorwaarden gewijzigd. Deze in belangrijke mate in haar eigen voordeel. Deze wijziging heeft echter géén rechtsgevolgen voor de overeenkomsten welke voordien reeds waren gesloten door ouders van leerlingen. Op deze overeenkomsten zijn immers de algemene voorwaarden van toepassing die golden vóór 25 maart 2020.

Op die overeenkomsten is dan ook artikel 13.3 van de (oude) algemene voorwaarden van toepassing, welke luidt als volgt:

“In geval van overmacht zal Lyceo zich inspannen om een passend alternatief te bieden voor de Dienst op een ander tijdstip of bij een andere Vestiging maximaal één uur reizen met het openbaar vervoer van de Vestiging waarvoor de Leerling zich heeft ingeschreven. Indien dat niet mogelijk blijkt, dan kan Contractant de Overeenkomst kosteloos opzeggen waarna Lyceo een eventueel betaald bedrag uiterlijk een maand na de definitieve opzegging door Contractant terugstort op een door Contractant aan te duiden bank- of girorekening.”

Gelet op de pandemie die Nederland in zijn greep houdt alsmede de maatregelen die de overheid genomen heeft om de gevolgen van COVID-2019 voor de volksgezondheid te beperken, waaronder het niet laten doorgaan van de centraal examens, hebben de ouders van leerlingen recht op terugbetaling van de door hen voldane bedragen ten aanzien van examentrainingen in plaats van een voucher.

Indien u meer informatie wenst dan kunt u contact opnemen met info@onderwijskantoor.nl dan wel via 045 – 560 22 00.