Bekrachtiging LIFO-arrest

Zo konden wij in de laatste dagen van 2019 twee aanbestedingstrajecten voor LIFO succesvol afsluiten en bekrachtigde als klap op de vuurpijl het Gerechtshof te Den Haag de eerdere rechtsoverwegingen van de rechtbank Den Haag.

Zo konden wij in de laatste dagen van 2019 twee aanbestedingstrajecten voor LIFO succesvol afsluiten en bekrachtigde als klap op de vuurpijl het Gerechtshof te Den Haag de eerdere rechtsoverwegingen van de rechtbank Den Haag.

1. Arrest Gerechtshof Den Haag

Het LIFO-concept bestaat uit een digitale licentie eventueel aangevuld met folio van een lesmethode waarbij het laatstgenoemde verbruiksmateriaal betreft voor eenjarig gebruik. Bij het vormgeven van de LIFO-aanbestedingen is ervoor gekozen om elke lesmethode en fijndistributie in separate percelen aan te besteden. Vorenstaande leidt ertoe dat de rol van de traditionele spelers op de leermiddelenmarkt aanzienlijk wijzigt. Het afgelopen jaar is er – wederom – veel te doen geweest omtrent het LIFO-concept. In 2018 hebben enkele distributeurs geageerd tegen de eerste LIFO-aanbesteding. De distributeurs zijn van mening dat de wijze waarop de (sub)percelen in een LIFO-aanbesteding zijn vormgegeven alsmede de aard en de werking van de gunningscriteria in strijd zijn met de kernbeginselen van het aanbestedingsrecht.

De Rechtbank Den Haag oordeelde eerder in haar vonnis van 27 november 2018 dat een LIFO-aanbesteding waarbij is gekozen om elke lesmethode alsmede de fijndistributie in separate percelen aan te besteden niet in strijd is met de kernbeginselen van het aanbestedingsrecht.

Door het indelen van kleinere percelen wordt de mededinging niet beperkt. Eveneens wordt in een LIFO-aanbesteding een gelijk speelveld gecreëerd voor zowel distributeurs en uitgevers. Op voorhand kan immers niet gezegd worden dat uitgevers per definitie het hoogste kortingspercentage kunnen aanbieden dan wel een hoog kortingspercentage kunnen compenseren via een verhoging van de consumentenprijzen. Gelet op het lumpsumbedrag per leerling ligt een ongebreidelde verhoging van de consumentenprijzen niet voor de hand.

Het hoger beroep van voornoemd vonnis heeft in 2019 gediend en bij arrest van 24 december 2019 heeft het Gerechtshof Den Haag voornoemd vonnis bekrachtigd. Daarmee heeft het Hof de rechtsoverwegingen van de Rechtbank bevestigd.

Het is een groot goed dat – nogmaals – bevestigd is dat LIFO-aanbestedingen aanvaardbaar zijn. Schoolbesturen hebben per slot van rekening behoefte aan meer flexibiliteit en een goede mix van folio en digitaal materiaal. Middels een digitale licentie beschikken scholen over de meest actuele versie van een leermiddelen en kan iedere leerling op zijn of haar eigen leerniveau werken waardoor maatwerk kan worden geboden.

2. Twee succesvolle aanbestedingen

In december van het vorige jaar mochten wij twee aanbestedingen voor leermiddelen met daarbij een aantal LIFO-percelen succesvol afsluiten. In navolging van de Stichting Carmelcollege is gebleken dat de LIFO-aanbestedingen voor steeds meer marktpartijen interessant zijn. Met als gevolg prima inschrijvingen voor de schoolbesturen en naar de toekomst niet alleen goede financiële vooruitzichten voor de onderhavige overeenkomsten, maar bovenal ook contracten die aansluiten bij de onderwijskundige ambities van de besturen waarbij de behoefte van de leerling voorop staat.

Op korte termijn zullen wij opnieuw een aantal lunchlezingen organiseren over de laatste ontwikkelingen. Tijdens deze lunchlezingen zullen wij u bijpraten over de laatste ontwikkelingen op dit terrein. Aangezien we steeds meer schoolbesturen uit het noorden mogen verwelkomen, zullen wij in 2020 ook lunchlezingen gaan verzorgen vanuit Deventer.