De ketenregeling in onderwijs volgens de nieuwe CAO VO

Op 9 april 2020 hebben CAO-partijen een onderhandelaarsakkoord bereikt over een nieuwe CAO voor het Voortgezet Onderwijs. Eén van de tussen partijen gemaakte afspraken betreft de ketenregeling in het onderwijs.

Op 9 april 2020 hebben CAO-partijen een onderhandelaarsakkoord bereikt over een nieuwe CAO voor het Voortgezet Onderwijs. Eén van de tussen partijen gemaakte afspraken betreft de ketenregeling.

In de CAO VO 2018-2019 was ten aanzien van de ketenregeling voor het bijzonder onderwijs opgenomen dat er maximaal drie (3) tijdelijke contracten konden worden gesloten binnen een periode van 24 maanden (enkele uitzonderingen daargelaten). Hierbij sloot de CAO-tekst aan op de in 2015 door de Wet Werk en Zekerheid gewijzigde ketenregeling in artikel 7:668a BW.

Per 1 januari 2020 trad de Wet Arbeidsmarkt in Balans in werking, waardoor de ketenregeling in artikel 7:668a BW werd verruimd naar maximaal drie (3) contracten binnen een periode van 36 maanden. Aangezien de CAO VO 2018-2019 niet was aangepast aan deze ruimere wettelijke regeling, konden werkgevers in het bijzonder onderwijs hier geen gebruik van maken.

Voor het openbaar onderwijs was in de CAO VO 2018-2019 opgenomen dat er een onbeperkt aantal aanstellingen konden worden verleend binnen een maximale periode van 36 maanden (uitzonderingen daargelaten). Met de invoering van de Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren per 1 januari 2020 was het voor openbare onderwijsinstellingen onduidelijk waar zij zich ten aanzien van een reeks arbeidsovereenkomsten aan moesten houden: aan de regels uit de CAO VO 2018-2019 die golden voor het bijzonder onderwijs of gewoonweg aan de ruimere wettelijke regeling ex artikel 7:668a BW?

Waar veel onderwijsinstellingen hadden gehoopt op een ruimere mogelijkheid conform de huidige wettelijke regeling (maximaal drie (3) arbeidsovereenkomsten binnen 36 maanden) om een reeks van opeenvolgende tijdelijke arbeidsovereenkomsten te kunnen geven, blijkt nu dat CAO-partijen zijn overeengekomen dat de regeling in de CAO VO 2018-2019 (maximaal drie (3) contracten binnen 24 maanden) niet zal worden gewijzigd en zal gelden voor zowel het openbaar als het bijzonder onderwijs. Voor openbaar onderwijs zal deze regeling gaan gelden per 1 augustus 2021.

Hierop bestaan volgens het onderhandelaarsakkoord twee uitzonderingen, mede gezien de krimpsituatie in het voortgezet onderwijs:

Als een werkgever op grond van het meerjarenformatiebeleid formatieve problemen voorziet (meestal als gevolg van krimp) kan deze – met instemming van de (P)MR – een maximale termijn van drie jaar hanteren; en

De maximale termijn voor het aangaan van projectovereenkomsten wordt vier jaar.

De nieuwe CAO zal een looptijd hebben van 1 januari 2020 tot 1 januari 2021. De integrale tekst van de nieuwe CAO moet nog worden opgesteld. Zie de volgende link voor het gehele onderhandelaarsakkoord:

https://www.vo-raad.nl/nieuws/nieuwe-cao-voor-werknemers-in-voortgezet-onderwijs.