Eenmalige aanvullende bekostiging voor onderwijs aan nieuwkomers

Scholen voor voortgezet onderwijs krijgen als gevolg van de uitbraak van COVID-19 een eenmalige extra aanvullende bekostiging voor het verzorgen van onderwijs aan nieuwkomers. Eenzelfde regeling voor het primair onderwijs volgt op korte termijn.

De Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media heeft de ‘Regeling aanvullende bekostiging eerste opvang nieuwkomers vo’ aangepast. Door de uitbraak van COVID-19 zijn scholen in het voortgezet onderwijs in de periode van 16 maart tot en met 1 juni 2020 op last van de overheid gesloten. In die periode is afstandsonderwijs verzorgd. Nieuwkomers – zijnde leerlingen die op basis van artikel 1 van de Vreemdelingenwet 2000 worden gekwalificeerd als vreemdelingen – hebben het hier extra moeilijk mee gehad, nu zij de Nederlandse taal nog niet of nauwelijks beheersen. Ook missen zij vaak de begeleiding van hun ouders, nu ook zij in veel gevallen de Nederlandse taal niet beheersen. De gevolg die hier volgens de Minister aan verbonden zijn, zijn een vergroot risico op onderwijsachterstanden en een stagnatie van de persoonlijke ontwikkeling.

Derhalve is besloten om in 2020 een extra aanvullende bekostiging toe te kennen aan scholen die onderwijs verzorgen voor nieuwkomers. De bekostiging bedraagt € 1.052,27 per nieuwkomer, waarbij de totale bekostiging per school wordt berekend op basis van het aantal ingeschreven nieuwkomers op de peildatum 1 april 2020 dat stond geregistreerd in BRON op 16 april 2020. In tegenstelling tot de oorspronkelijke regeling wordt voor de hoogte van de bekostiging geen onderscheid gemaakt tussen de eerste en tweede categorie nieuwkomers. Deze onderverdeling houdt verband met de verblijfsduur van de nieuwkomer in Nederland. 1.

Scholen hoeven géén aanvraag in te dienen om in aanmerking te komen voor de eenmalige extra aanvullende bekostiging. De minister kent de bekostiging ambtshalve toe.

1. Een nieuwkomer 1e categorie is een nieuwkomer die op 1 oktober 2018 nog niet in Nederland was.
Een nieuwkomer 2e categorie is een nieuwkomer die op 1 oktober 2018 wel al in Nederland was, maar korter dan 2 jaar op één van de betreffende peildata.