Examenreglement

In de afgelopen periode hebben wij u geïnformeerd over het nieuwe Eindexamenbesluit VO dat op 1 augustus aanstaande in werking treedt. Nu het einde van het schooljaar nadert en daarmee de zomervakantie in zicht komt, willen wij u toch nog een keer attenderen op het feit dat u vóór 1 oktober aanstaande er zorg voor dient te dragen dat er een nieuw examenreglement en PTA is, dat voldoet aan het nieuwe Eindexamenbesluit VO. De datum van 1 oktober is natuurlijk niet nieuw voor u. Ook voor de huidige examenleerlingen moest er vóór 1 oktober een examenreglement en PTA zijn vastgesteld. Twee dingen zijn echter wel nieuw. Ten eerste de procedure om te komen tot het examenreglement en het PTA en ten tweede de inhoud van het examenreglement en het PTA. Deze kunnen er toe leiden dat u in tijdnood gaat komen!

1. Procedure

Het examenreglement en PTA dienen opgesteld te worden door de examencommissie. Deze taak is uitdrukkelijk in het nieuwe Eindexamenbesluit bij deze examencommissie neergelegd. Voor zover   deze commissie er nog niet is, moet deze zeer op zeer korte termijn worden samengesteld door het bevoegd gezag. Vervolgens stuurt de examencommissie het examenreglement en PTA naar het college van bestuur. Indien het college van bestuur akkoord geeft aan examenreglement en PTA kunnen beide documenten naar de (G)MR voor instemming. Na instemming kan het college van bestuur het examenreglement en het PTA definitief vaststellen.

Indien het college van bestuur echter niet instemt met een of beide documenten, dient het college van bestuur overleg te voeren met de examencommissie. Wordt overeenstemming bereikt dan kunnen de documenten waarover alsnog overeenstemming is bereikt naar de (G)MR ter instemming. Indien dat niet lukt stelt het college van bestuur de documenten vast, maar moet bij het instemmingsverzoek aan de (G)MR wel aangeven op welke punten de examencommissie een andere mening is toegedaan. Dit kan tot knelpunten/vertraging leiden ten aanzien van de vereiste instemming van de (G)MR.  

2. Inhoud

Het nieuwe Eindexamenbesluit stelt ook voor wat betreft de inhoud eisen aan het examenreglement en PTA. Zo moet bijvoorbeeld in het examenreglement de positie van de examensecretaris en examencommissie vastgelegd worden, net zoals bovengenoemde procedure. Onzer ervaring is dat deze aanpassingen niet onderschat moeten worden.

Kortom:

Houd de datum van 1 oktober aanstaande goed in de gaten in relatie tot de procedure die u de komende periode nog moet doorlopen om te komen tot een nieuw examenreglement en PTA. Indien u hierbij ondersteuning wenst, of als uw examencommissie graag een juridische check wil laten uitvoeren of genoemde documenten aan de nieuwe regelgeving voldoen dan staan wij natuurlijk voor u klaar.