Internetconsultatie wetswijziging onderwijshuisvesting

Begin april is het langverwachte wetsvoorstel inzake onderwijshuisvesting gepubliceerd ten behoeve van een internetconsultatie. In het kader van deze consultatie kunnen belanghebbende organisaties reageren op de inhoud van het wetsvoorstel en daarover hun ideeën kenbaar maken.

De belangrijkste onderdelen van het wetsvoorstel zijn:

  • Renovatie van een schoolgebouw wordt een voorziening in de huisvesting waarvoor de gemeente aldus de verantwoordelijkheid draagt. Onder renovatie wordt verstaan: ‘vernieuwing of grootschalige verandering van het gebouw door middel van een geheel van maatregelen dat erop is gericht de levensduur en geschiktheid van het gebouw voor het onderwijs met tenminste 25 jaar te verlengen’.
     
  • Gemeenten worden verplicht om een integraal huisvestingsplan vast te stellen voor een periode van vier jaar, met een doorkijk voor de periode van 12 jaar daarna.
     
  • Schoolbesturen worden verplicht om op basis van een bouwkundige inspectie een meerjarenonderhoudsplan vast te stellen. Dit plan heeft eveneens betrekking op een periode van 4 jaar, met een doorkijk voor nog eens een periode van 12 jaar daarna.
     
  • De introductie van een zorgplicht voor het schoolbestuur ten behoeve van een gezond binnenklimaat.

De internetconsultatie staat open tot 1 mei.

De beoogde datum van inwerkingtreding van het wetsvoorstel is 1 januari 2025. Uiteraard houden wij u op de hoogte van de verdere parlementaire behandeling van dit wetsvoorstel. In het najaar komen wij er sowieso op terug tijdens een lunchlezing.