Minister gaat korten op bekostiging samenwerkingsverbanden

Minister Dennis Wiersma (primair en voortgezet onderwijs) gaat een korting toepassen op de budgetten van de samenwerkingsverbanden met bovenmatige reserves. Dat heeft hij in een brief aan de Tweede Kamer en aan de samenwerkingsverbanden aangekondigd.

De minister schrijft dat uit de definitieve jaarcijfers van 2021 blijkt dat de reserves van samenwerkingsverbanden passend onderwijs in 2021 met 29 miljoen euro geslonken zijn. Dat is een stap in de goede richting, maar blijft wel flink achter bij geplande afbouw van 62 miljoen.

Net als de schoolorganisaties worstelden de samenwerkingsverbanden de afgelopen jaren met de gevolgen van het personeelstekort, onvoorziene extra middelen, extra NPO-gelden en de effecten van COVID-19. De minister geeft aan dat hij de aangedragen verklaringen (3e monitor M23) minder zwaar vindt wegen dan het publieke belang om de middelen te besteden aan leerlingen met extra ondersteuningsbehoefte.

De minister kondigt in zijn brief aan dat hij in 2023 een generieke korting gaat toepassen op het budget van alle samenwerkingsverbanden. Hij baseert zich op het eigen vermogen op 31-12-2022. Deze gegevens zijn vanaf juli 2023 beschikbaar. Samenwerkingsverbanden die op 31 december 2022 geen bovenmatig eigen vermogen hebben worden gelijktijdig gecompenseerd voor de korting. Verwacht wordt dat een soortgelijke korting ook de komende jaren wordt toegepast, in afwachting van de inwerkingtreding van het wetsvoorstel ‘handhaving reserves’.

Er is nog weinig bekend over de hoogte en toepassing van de korting. Zodra hier meer over bekend is, zullen wij u hierover nader informeren.