Onze nieuwe collega: Alexandra van Gestel

Als ervaren bedrijfsjurist en secretaris binnen het onderwijs weet ik welke dilemma’s en vraagstukken spelen aan de bestuurstafel en die van toezichthouders. Binnen het Onderwijskantoor houd ik mij met name bezig met de toepassing en implementatie van governancecodes, het oppakken van integriteitsvraagstukken en het professionaliseren van toezicht, om zo op een bij de onderwijsinstelling passende wijze invulling te kunnen geven aan goed bestuur.

Governance staat kort gezegd voor goed besturen en welke spelregels je daarover met elkaar afspreekt. Het richt zich op de binnen een organisatie geldende regels en afspraken tussen toezichthouder, bestuur, medezeggenschap en directies van de organisatie en op de verantwoording daarvan.

Door de toegenomen complexiteit van wet- en regelgeving en ontwikkelingen in het maatschappelijke debat worden er steeds hogere eisen aan besturen en toezichthouders in het onderwijs gesteld. Besluitvorming, het toezicht daarop én verantwoording daarover vormen daarbij een van de kerntaken van bestuurders en toezichthouders. Zorgvuldigheid, transparantie, stakeholdersmanagement en het kanaliseren van besluitvormingsprocessen zijn daarbij rand voorwaardelijk. Ook het actief schakelen met en tussen diverse stakeholders zoals medezeggenschapsraden (personeel, leerlingen én ouders), gemeentelijke besturen, collega onderwijsinstellingen en het omgaan met mogelijke dilemma’s daarbij zijn een vereiste

Inrichting van de interne Governance kan binnen de daartoe geldende wettelijke kaders op verschillende manieren. Het een is niet beter dan het ander, het is een kwestie van maatwerk en eigen keuze. Het is uiteindelijk altijd aan het bestuur en toezichthouder om daarin eenduidig richting te bepalen.  Mijn overtuiging en filosofie gaan uit van samenwerken en duurzaam bouwen aan een Governancesysteem en cultuur die letterlijk ‘worden gedragen’ door de organisatie. Dit doe ik door andersom te gaan kijken en eerst te vertrekken vanuit de intrinsieke kracht en overtuiging van wat het bestuur, de toezichthouder en de organisatie daadwerkelijk willen (zijn) en niet door te vertrekken van het uitgangspunt ‘wat moet’. Vervolgens maak ik dan de juridische vertaalslag. 

Ik vertrek daarbij vanuit de actuele bestuurdersopgaven en waarden van de onderwijsorganisatie en ontwerp voor zowel toezichthouders als besturen en medezeggenschapsorganen daarbij passende regelingen, toezichtplannen en/of statuten. Daarbij raken we thema’s als integriteit en conflictmanagement ook aan die zorgen voor een veilig klimaat en het borgen van het ‘goede gesprek’ met elkaar.    

Bel me gerust eens vrijblijvend voor meer informatie, ik sta u graag te woord om eens van gedachten te wisselen en een nadere toelichting te geven.

Met vriendelijke groet,

Alexandra van Gestel

Onze mensen