Onderwijshuisvesting: voortgang wetsvoorstel

Hoe zit het ook alweer met het wetsvoorstel inzake planmatige en doelmatige aanpak van onderwijshuisvesting?

Dit wetsvoorstel is in het voorjaar van 2023 gepubliceerd en vervolgens voorgelegd ter internetconsultatie. De consultatieronde is afgesloten op 1 mei 2023. Nu we bijna een jaar verder zijn, heeft het ministerie van OCW onlangs het verslag van de internetconsultatie gepubliceerd. Tijd voor een update dus.

Wat waren ook alweer de belangrijkste onderdelen van het wetsvoorstel?

1.   Zorgplicht gezond binnenklimaat
Het wetsvoorstel introduceerde een zorgplicht voor het schoolbestuur voor een gezond binnenklimaat; hiermee zou een schoolbestuur verplicht worden om een risico-inventarisatie te maken en de daarbij behorende beheersmaatregelen te treffen.

2.   Integraal huisvestingsplan
Het wordt verplicht voor de gemeenteraad om een integraal huisvestingsplan (IHP) vast te stellen voor een periode van 4 jaar, met een doorkijk van nog eens 12 jaar.

3.   Meerjarenonderhoudsplan
Het wordt voor schoolbesturen verplicht om een meerjarenonderhoudsplan (MJOP) vast te stellen.

4.   Renovatie als huisvestingsvoorziening
Renovatie wordt toegevoegd aan het bestaande palet van huisvestingsvoorzieningen, waarvoor de gemeente verantwoordelijk is. Zodoende wordt renovatie een volwaardig alternatief voor vervangende nieuwbouw.

5.   Opheffing investeringsverbod PO
Het investeringsverbod in het primair onderwijs wordt opgeheven, zodat een schoolbestuur (onder voorwaarden) de rijksbekostiging voortaan ook mag gebruiken om te investeren in huisvestingsvoorzieningen.

In het eindverslag van de internetconsultatie heeft het ministerie gereageerd op de binnengekomen reacties op het wetsvoorstel. Twee zaken vallen daarbij op.

Schrappen zorgplicht gezond binnenklimaat - De zorgplicht van het schoolbestuur voor een gezond binnenklimaat wordt uit het wetsvoorstel geschrapt. Op deze zorgplicht is de nodige kritiek gekomen, onder meer met betrekking tot de met deze zorgplicht gemoeide kosten. Ook vanuit de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO), het Adviescollege Toetsing Regeldruk (ATR) en de onderwijsinspectie waren er kritische geluiden, met name over de uitvoerbaarheid, het toezicht en de handhaving.

Geen bezwaar en beroep tegen IHP - In het eindverslag wordt vastgesteld dat met het wetsvoorstel niet wordt beoogd om de mogelijkheid van bezwaar en beroep (conform de algemene wet bestuursrecht) open te stellen tegen de vaststelling door de gemeenteraad van een integraal huisvestingsplan. De minister vult daarop aan dat het wetsvoorstel ook niet in die zin zal worden aangepast.

Hoe nu verder?

Het (aangepaste) wetsvoorstel zal nu door de minister ter advisering worden aangeboden aan de Raad van State. Pas daarna wordt het wetsvoorstel ingediend bij de Tweede Kamer.

Uiteraard houden wij u op de hoogte van de ontwikkelingen met betrekking tot dit wetsvoorstel.