Passend Onderwijs

Passend Onderwijs

Recent hebben er een tweetal debatten plaatsgevonden over passend onderwijs. Op 5 april jl. vond er in de Vaste Commissie OCW een debat plaats over onder andere de kamerbrief van Minister Wiersma d.d. 30 maart 2023 "Samen de schouders onder passend onderwijs".
In deze brief gaat de Minister in op de voortgang op de
maatregelen verbeteraanpak passend onderwijs. Van dit debat is een conceptverslag beschikbaar. Hieruit blijkt dat de Kamerleden aangeven weinig vooruitgang te zien: de groep leerlingen die onvoldoende ondersteuning krijgt of thuiszit is nog te groot.
Ook is er nog steeds geen bruikbare landelijke norm voor basisondersteuning. De Minister liet eerder weten het BMC-voorstel voor deze norm af te wijzen; inmiddels ligt er een nieuwe opdracht aan Ouders & Onderwijs en lerarenvertegenwoordigers om met een voorstel te komen dat in de zomer van 2024 ter internetconsultatie kan worden aangeboden. Tevens is er twijfel over de haalbaarheid van inclusief onderwijs en onvrede over de generieke korting op de samenwerkingsverbanden. Het alleen korten op samenwerkingsverbanden met bovenmatige reserves zou technisch en juridisch niet mogelijk zijn.

Op 11 april jl. vond naar aanleiding van het commissiedebat een zogenoemd ‘tweeminutendebat’ in de Tweede Kamer plaats. Hiervan is ook een 
conceptverslag beschikbaar, waarin opgenomen de 10 moties die ingediend zijn. De stemmingen over deze moties zijn 18 april 2023.


Eén van de ingediende moties (motie 452) kan nogal verstrekkende gevolgen hebben voor de inrichting en governance van samenwerkingsverbanden. In deze motie wordt namelijk verzocht om de samenwerkingsverbanden te laten aansturen door een onafhankelijk, autonoom, bestuur dat niet wordt gerekruteerd uit de bestuurslagen van de aangesloten scholen. Dat wil zeggen een volledig onafhankelijk bestuur. Op dit moment bestaat het overgrote deel van de samenwerkingsverbanden nog uit bestuursleden, afkomstig uit de aangesloten scholen, en is het op grond van de onderwijswetgeving verplicht om 1 interne toezichthouder dan wel 1 lid van het intern toezichthoudend orgaan te hebben dat onafhankelijk van het bestuur functioneert. Mocht de motie worden aangenomen, zullen alle samenwerkingsverbanden derhalve externe bestuursleden dienen te werven.

Mocht u meer willen weten over passend onderwijs en/of governance van samenwerkingsverbanden, neem gerust contact met ons op via info@onderwijskantoor.nl of bel naar 045 - 560 22 11. Wij helpen u graag.