Subsidieregeling incidentele middelen leerlingendaling VO 2020

Op 30 april 2020 heeft de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media een ‘Subsidieregeling incidentele middelen voor de leerlingendaling in het voortgezet onderwijs’ geïntroduceerd. De subsidieregeling dient ter realisatie van een regionaal plan voor een levensvatbaar en goed onderwijsaanbod in tijden van krimp. Deze regeling vervalt met ingang van 1 januari 2026.

Op 30 april 2020 heeft de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media een ‘Subsidieregeling incidentele middelen voor de leerlingendaling in het voortgezet onderwijs’ geïntroduceerd. De subsidieregeling dient ter realisatie van een regionaal plan voor een levensvatbaar en goed onderwijsaanbod in tijden van krimp. Deze regeling vervalt met ingang van 1 januari 2026.

Verwacht wordt dat het voortgezet onderwijs tussen 2016 en 2031 te maken krijgt met een krimp van 12%. Een daling van de leerlingaantallen betekent voor bevoegde gezagen dat ze minder geld binnenkrijgen. De bekostiging is namelijk grotendeels leerling afhankelijk. Zonder optreden dreigen er profielen, afdelingen of zelfs scholen te verdwijnen en kunnen leerlingen te maken krijgen met onacceptabele reistijden.

Het zorgdragen voor een toekomstbestendig regionaal onderwijsaanbod vraagt om een verschuiving van concurrentie naar samenwerking, waarbij het in stand houden van scholen en vestigingen geen doel op zich is, aldus minister Arie Slob. Het voortgezet onderwijs staat de komende jaren dan ook  voor een transitieopgave. Het garanderen van bereikbaar en kwalitatief goed onderwijs dient centraal te staan. Omdat de inzet van scholen gepaard gaat met extra kosten, is besloten de scholen tegemoet te komen met een subsidieregeling. Hiermee wordt het advies van de commissie Dijkgraaf over de gevolgen van leerlingendaling in het voortgezet onderwijs opgevolgd.

De subsidieregeling bestaat uit twee mogelijke subsidies, die ieder apart kunnen worden aangevraagd.

I Subsidie voor de planvorming

De subsidie voor de planvorming is bedoeld om binnen een regio met de beoogde samenwerkingspartners een gezamenlijk plan op te stellen. Voor het opstellen van een plan kan een vaste subsidie van € 50.000,- worden aangevraagd. In totaal is € 2,3 miljoen beschikbaar gesteld, dat wordt verdeeld in volgorde van binnenkomst over de aanvragen die voldoen aan de vereiste criteria. De aanvraag dient een overzicht te omvatten van de beoogde regio met de beoogde gemeente(n) en samenwerkingspartners en een onderbouwing waaruit blijkt dat er in de regio sprake is van een (verwachte) leerlingendaling van minimaal 10% binnen 5 jaar, waarbij het jaar van aanvraag onderdeel is van deze 5 jaar.

Schoolbesturen kunnen van 8 juni tot en met 22 juni 2020 een subsidieaanvraag voor de planvorming indienen. Een regio die een aanvraag voor planvorming heeft ingediend is niet verplicht om vervolgens ook subsidie aan te vragen voor de uitvoering van het opgestelde plan.

II Subsidie voor het uitvoeren van een regionaal plan leerlingendaling

Deze subsidie is bedoeld voor de uitvoering van het reeds opgestelde regionaal plan voor de (verwachte) leerlingendaling. De aanvraag kan worden ingediend door een bevoegd gezag dat als penvoerder optreedt namens de partijen bij de samenwerkingsovereenkomst. Ook deze aanvraag moet voldoen aan een aantal voorwaarden, die vervolgens zullen worden beoordeeld door een onafhankelijke beoordelingscommissie. Zo moet de regio een aaneengesloten gebied omvatten, mag er geen overlap zijn met een andere regio, dienen ten minste 60% van alle leerlingen ingeschreven te staan op het grondgebied van de gemeente, dient ten minste 65% van de bevoegde gezagsorganen binnen de gemeente erbij betrokken te zijn en dient er sprake te zijn van een leerlingendaling van 10%. Aan de hand van een beoordelingskader wordt vervolgens de Minister geadviseerd, die uiteindelijk zal bepalen of de subsidieaanvraag wordt goedgekeurd.

Een regio kan voor de uitvoering van een plan maximaal € 700.000,- aan subsidie vragen. In totaal is een bedrag van € 22,7 miljoen beschikbaar gesteld. De subsidie kan van 15 december 2020 tot en met 31 januari 2021 aangevraagd worden. Een regio kan ook een aanvraag indienen zonder gebruik te maken van de eerste subsidie.

Voor schoolbesturen is voor de subsidieaanvraag een digitaal format beschikbaar gesteld op www.dus-i.nl.  Heeft u hulp nodig bij deze aanvraag of heeft u vragen bel ons dan.