Werknemer ziek na ongeval? Loonregres biedt uitkomst!

Een ongeluk zit in een klein hoekje. We zien het in onze praktijk helaas geregeld: een medewerker van een school is betrokken bij een aanrijding of ander ongeval en moet zich daarna ziekmelden. Erg vervelend voor de medewerker. En ook voor de school vaak een ingrijpende situatie, waarbij aan de afwezige medewerker het loon moet worden doorbetaald en in allerijl vervanging moet worden geregeld. Allemaal extra kosten dus.

Werknemer ziek na ongeval? Loonregres biedt uitkomst!

Een ongeluk zit in een klein hoekje. We zien het in onze praktijk helaas geregeld: een medewerker van een school is betrokken bij een aanrijding of ander ongeval en moet zich daarna ziekmelden. Erg vervelend voor de medewerker. En ook voor de school vaak een ingrijpende situatie, waarbij aan de afwezige medewerker het loon moet worden doorbetaald en in allerijl vervanging moet worden geregeld. Allemaal extra kosten dus.

Gewoon pech! Maar wat kan men daar nog aan doen?

Er zijn gelukkig mogelijkheden om de financiële gevolgen te beperken. De werkgever kan namelijk de veroorzaker van het ongeval (in de praktijk vaak diens verzekeraar) aansprakelijk stellen.

In de wet is bepaald dat de werkgever in ieder geval een bedrag - gelijk aan het doorbetaalde nettoloon - kan verhalen, te vermeerderen met de kosten van re-integratie (art. 6:107a van het Burgerlijk Wetboek). Denk bij deze laatste kostenpost aan de inzet van de arbodienst/bedrijfsarts en aan bijvoorbeeld een 2e spoor traject.

We zien in de praktijk dat een dergelijke zaak vaak zonder al te veel gedoe kan worden afgewikkeld. Meestal volstaat een schriftelijke aansprakelijkstelling, waarna de schade in overleg met de verzekeraar wordt afgewikkeld. Het is dan niet nodig om daadwerkelijk een rechtszaak te starten.

Nu de baten van zo’n aansprakelijkstelling vaak veel hoger zijn dan de lasten, ligt het voor de hand om in dit soort gevallen altijd actie te ondernemen. Daarbij speelt ook mee dat de door de werkgever gemaakte kosten van juridische bijstand door de aansprakelijke partij moeten worden vergoed.

Conclusie: wanneer ziekte van een medewerker het gevolg is van een gebeurtenis waar een andere partij voor aansprakelijk is, is het altijd verstandig om de mogelijkheden van verhaal op de aansprakelijke partij te (laten) onderzoeken.

Onze advocaten zijn hierbij graag behulpzaam. Wij beschikken over een ruime ervaring in loonregreszaken.