Belangrijk nieuws voor Bestuurders, Schooldirecties en Examensecretarissen.

Wijziging Examenbesluit VO per 1 augustus 2021

Op 20 april 2021 heeft minister Slob het Besluit tot wijziging van het Eindexamenbesluit VO samen met een begeleidende brief naar de Tweede Kamer gestuurd. Dit nieuwe Eindexamenbesluit VO wordt (tenzij de Kamer binnen vier weken besluit de wijziging niet aan te nemen) per 1 augustus 2021 van kracht.

De voorgestelde wijzigingen:

  • hebben tot doel om de kwaliteit en kwaliteitsborging van de schoolexaminering te versterken;
  • hebben ingrijpende gevolgen voor de inrichting van de examinering in schooljaar 2021/2022;
  • dienen (o.v.v. het bevoegd gezag) verwerkt te worden in een nieuw examenreglement.

Het nieuwe Eindexamenbesluit VO ziet onder meer op:

  1. de verplichte instelling en borging van een onafhankelijke en deskundige examencommissie;
  2. een explicitering en professionalisering van de rol van de examensecretaris;
  3. aanscherping en/of aanvulling van inhoud, totstandkoming en wijziging van examenreglement en PTA.

Wat betekent dit concreet voor u?
De wijzigingen dienen verplicht in een nieuw examenreglement te worden opgenomen.

Rekening houdend met de instemmingsbevoegdheid van de medezeggenschapsorganen is het sterk aan te bevelen om deze zaken vóór de zomervakantie 2021 vorm te hebben gegeven en reeds in procedure bij de medezeggenschapsorganen te hebben gebracht. Vóór 1 oktober 2021 dienen het examenreglement, het PTA en een examencommissie te zijn vastgesteld en ingericht.

Ondersteuning van het Onderwijskantoor
Om u te ondersteunen bij de tijdige invoering van deze wijziging zullen wij de komende weken uitgebreid ingaan op deze wijzigingen in een themanieuwsbrief geheel gericht op het nieuwe Eindexamenbesluit VO.

Tevens zullen wij in aansluiting op de eerdere lunchbijeenkomsten met als thema Toetsen en Examineren een lunchlezing organiseren speciaal gericht op het gewijzigde Eindexamenbesluit VO. Op verzoek kan een lezing, geheel toegesneden op uw specifieke vragen en wensen, ‘in company’ worden verzorgd.

Lezingen
Bij voorkeur beperken we de groepen tot maximaal 8 personen, aangezien nog meer dan anders kennisoverdracht centraal staat. De lezingen zullen worden gehouden via Teams. Het e-mailadres waarmee u zich inschrijft is tevens het e-mailadres waarmee u de uitnodiging ontvangt. 

Wilt u meer weten of vragen? Neem dan vrijblijvend contact op met een van onze specialisten ter zake, te weten Alexandra van Gestel, Herman Berendsen of Marion van Roekel.

Wilt u zich voor deze lezingen inschrijven? Klik dan hier.