Wijzigingen wet- en regelgeving 2023

Elk jaar treedt er in de maand januari nieuwe wetgeving in werking. Dat geldt ook voor het onderwijs. In deze nieuwsbrief brengen wij graag enkele wijzigingen in wet- en regelgeving onder de aandacht die vanaf 1 januari 2023 van kracht is. Neemt u gerust contact op met één van onze deskundigen als u zich afvraagt wat deze wijzigingen voor uw school of organisatie betekenen.

Experiment onderwijszorgarrangementen gestart

Deze maand is het ‘Experiment onderwijszorgarrangementen’ gestart. Scholen en samenwerkingsverbanden die meedoen aan dit experiment mogen initiatieven ontwikkelen waarin ze onderwijs en zorg combineren. Het experiment loopt vijf jaar en duurt dus tot en met 31 december 2027. Bij deelname aan dit experiment mag er door scholen en samenwerkingsverbanden worden afgeweken van bestaande wet- en regelgeving op het gebied van bekostiging, onderwijstijd, inhoud van onderwijs en locatie van onderwijs. Het is de bedoeling dat er op die manier voor leerlingen met een complexe ondersteuningsbehoefte een beter onderwijsaanbod tot stand wordt gebracht.

Verplichte registratie Oekraïense leerlingen in tijdelijke onderwijsvoorzieningen

Sinds vorig jaar hebben schoolbesturen de mogelijkheid om snel en flexibel een tijdelijke onderwijsvoorziening in te richten voor kinderen uit Oekraïne. Om scholen niet onnodig te belasten waren aan de start van een tijdelijke onderwijsvoorziening zo min mogelijk formaliteiten verbonden. Deze tijdelijke onderwijsvoorzieningen duren maximaal twee jaar. Vanaf 1 januari zijn scholen verplicht om in de leerlingenadministratie te registreren welke leerlingen onderwijs volgen in de tijdelijke voorziening.

Mogelijkheid tot sneller opleggen van financiële sancties aan scholen

De aangepaste Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde onderwijsinstellingen 2022 is op 1 januari in werking getreden. Deze aangepaste beleidsregel maakt onderdeel uit van een breder pakket aan maatregelen. Scholen die hun zaken niet op orde hebben, kunnen hierdoor sneller te maken krijgen met financiële sancties. Tot op heden werd een scholen bij een geconstateerde tekortkoming de gelegenheid geboden om dit te herstellen. Gedurende deze hersteltermijn kon een deel van de bekostiging worden opgeschort. De nieuwe beleidsregel maakt het mogelijk om de bekostiging direct in te houden. De hoogte van de sanctie varieert in het primair en voortgezet onderwijs de eerste drie maanden van de sanctie van 0% tot en met 15%. Na drie maanden wordt het mogelijk om een hoger percentage van de bekostiging in te houden.