Nieuwe drempelbedragen voor Europees aanbesteden bekend

De Europese Commissie heeft de drempelbedragen voor 2022 en 2023 bekendgemaakt. Deze nieuwe drempelbedragen gelden vanaf 1 januari 2022 en zijn, zoals gebruikelijk, vastgesteld voor een periode van twee jaar. Dat betekent dat de bedragen gelden tot en met 31 december 2023.

Decentrale overheden, waaronder onderwijsinstellingen, moeten bij het aanbesteden van overheidsopdrachten rekening houden met de Europese drempelbedragen. Een overheidsopdracht die evenveel of meer dan het drempelbedrag bedraagt, moet volgens de aanbestedingsrichtlijnen Europees worden aanbesteed. Daarbij is van belang dat op Europese aanbestedingen hoofdstuk 2 van de Aanbestedingswet 2012 van toepassing is verklaard. In hoofdstuk 2 zijn voorschriften opgenomen, bijvoorbeeld ten aanzien van de aankondiging van een opdracht, termijnen voor het doorlopen van de procedure, de uitsluitingsgronden, selectie en gunning.

Op grond van aanbestedingsrichtlijn 2014/24/EU moet de Europese Commissie de drempelwaarde om de twee jaar herzien, met ingang van 1 januari. De drempel voor leveringen en diensten ten behoeve van decentrale overheden wordt verhoogd van € 214.000,- naar € 215.000,-. Voor bouwkundige werken wordt de drempel verhoogd van € 5.350.000,- naar € 5.382.000,-. Het drempelbedrag voor sociale en andere specifieke diensten (SAS-diensten) – waaronder bijvoorbeeld bepaalde diensten voor onderwijs en opleiding kunnen worden geschaard – is ongewijzigd gebleven en bedraagt € 750.000,-. Om te bepalen of de opdracht boven de drempel uitstijgt, dient de aanbestedende dienst de opdracht te ramen; de waarde over de gehele looptijd van de opdracht, exclusief btw en inclusief alle (meerwerk)opties en verlengingsmogelijkheden is doorslaggevend.

Wat betekent dit voor u?

Ten gevolge van deze wijziging kan het zijn dat u een aantal (interne) documenten moet aanpassen. Denk bijvoorbeeld aan uw inkoopbeleid. Daarnaast is het belangrijk dat u uw opdracht zorgvuldig raamt. Indien de raming het drempelbedrag overschrijdt, is uw onderwijsinstelling in de basis gehouden de opdracht Europees aan te besteden.

Heeft u vragen over aanbestedingsrecht of wenst u advies, bijvoorbeeld over het herzien van uw interne documenten? Schroom dan niet om contact met ons op te nemen via info@onderwijskantoor.nl dan wel via 045 - 560 22 11.