Ontwikkelingen Governance

Belangrijk nieuws voor onderwijsbestuurders- en toezichthouders.

In 2021 staan er enkele belangrijke wijzigingen op het programma voor onderwijsbesturen- en toezichthouders. 

Allereerst treedt op 1 juli 2021 de nieuwe Wet bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) in werking. Deze wet beoogt aanscherping van verantwoordelijkheden en taken van besturen en toezichthouders en ziet ook op Colleges van Besturen en Raden van Toezicht van onderwijsinstellingen. Daarnaast is op 1 januari 2021 de vernieuwde Code Goed Bestuur PO in werking getreden. 

Wat betekent dit voor u

De belangrijkste wettelijke wijzigingen zien kort gezegd op uitbreiding van de (hoofdelijke) aansprakelijkheid, zowel voor bestuurders als toezichthouders, het verplicht doorvoeren van een tegenstrijdige belangenregeling en het verplicht opnemen van een  zogenaamde belet en ontstentenis regeling die bepaalt hoe gehandeld moet worden bij de afwezigheid van een bestuurder.

De nieuwe Code Goed Bestuur PO geeft daarnaast  (in lijn met de binnen het VO geldende code) aan besturen de opdracht invulling te geven aan principes zoals transparant en integer handelen in dialoog met uw stakeholders. Wat wordt hier nu precies mee bedoeld, wat zijn daarbij do’s en dont’s en welke lessen kunnen we uit bestaande voorbeelden trekken, zijn interessante vragen die daarbij opkomen.

Waarom dit thema nu op uw bestuurlijke agenda plaatsen

De nieuwe wet en Code brengen met zich mee dat een herijking van interne afspraken en reglementen zoals bijvoorbeeld het Bestuursreglement en uw Reglement Raad van Toezicht is aan te raden. In bepaalde gevallen is zelfs een statutenwijziging vereist. 

Daarnaast toetst de Inspectie van Onderwijs op grond van de gehanteerde Toezichtkaders of uw onderwijsinstelling voldoende invulling geeft aan en handelt volgens de principes en uitgangspunten zoals opgenomen in de Governance Code, dit bespreekt de Inspectie ook met uw medezeggenschapsorganen en Raad van Toezicht leden. Bij niet nakoming of onvoldoende invulling kan dit in voorkomende gevallen leiden tot het oordeel onvoldoende of zeer zwak en eventuele sancties. Tot slot hebben enkele bepalingen in de Governance Codes een verplichtend karakter en gelden als lidmaatschapsvereisten voor de PO-Raad of VO-Raad.

Zijn uw statuten en interne regelingen klaar voor 2021

Om u bij te praten over bovenstaande wijzigingen verzorgen wij op 11 en 18 februari 2021 digitale lezingen waarin het onderwerp Governance en in het bijzonder de recente ontwikkelingen centraal zullen staan. U kunt zich vrijblijvend aanmelden voor deze digitale lezingen via onderstaande link.

Aanmelden digitale lezingen

Het Onderwijskantoor kan u tevens ondersteunen en begeleiden bij het invullen van deze thema’s. Indien gewenst verzorgen wij ook op maat gemaakte in company trainingen. Wilt u meer weten of vragen? Neem dan vrijblijvend contact op met Alexandra van Gestel.