Passend Onderwijs

Passend Onderwijs

Passend Onderwijs is een terrein dat voortdurend in beweging is. Het zal u niet ontgaan zijn dat het aantal leerlingen dat thuiszit, ondanks alle ingezette maatregelen, toeneemt en dat ook het aantal leerlingen dat speciaal onderwijs behoeft stijgt.

Het Onderwijskantoor verzorgt daarom een aantal trainingen speciaal ontworpen voor schoolbesturen actief binnen het funderend onderwijs en voor samenwerkingsverbanden. De training is niet alleen interessant voor bestuurders en bestuurssecretarissen, maar ook voor zorgcoördinatoren van de onderliggende scholen en coördinatoren passend onderwijs dan wel andere medewerkers die zich bezig houden met de begeleiding en doorverwijzen/plaatsen van leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte.
Een goed begrip van de wet- en regelgeving en rechtspraak op het gebied van Passend Onderwijs draagt bij aan de professionalisering van de handelwijze ten aanzien van het aanvragen en verstrekken van een toelaatbaarheidsverklaring, het vast- en bijstellen van het ontwikkelingsperspectief en de toelatings- en verwijderingsprocedure.
Uw kennis zal na onze training weer up-to-date zijn.

Tijdens de training worden de volgende onderwerpen behandeld:
• de belangrijkste basisbegrippen in het Passend Onderwijs
• relevante wet- en regelgeving met betrekking tot de toelatings- en verwijderingsprocedure; het vast- en bijstellen van het ontwikkelingsperspectief en het aanvragen en verstrekken van een toelaatbaarheidsverklaring;
• relevante en actuele uitspraken van de Geschillencommissie Passend Onderwijs en de Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaringen
• relevante en actuele uitspraken van de Rechtbank en Raad van State;
• wetsvoorstellen op het terrein van Passend Onderwijs, zoals het Wetsvoorstel Terugdringen Verzuim en het Wetsvoorstel versterking positie ouders en leerlingen, dat onder meer bepaalt dat alle leerlingen het recht krijgen om te worden gehoord over de benodigde ondersteuning. Ook dienen de samenwerkingsverbanden zogenoemde ouder- en steunpunten in te richten.

Wij zullen eveneens stilstaan bij de vraag is bij wie de regie en de zorgplicht ligt gedurende het traject van een schorsing/(voorgenomen) verwijdering/aanvraag van een toelaatbaarheidsverklaring.
Tevens is er volop ruimte ingebouwd voor eigen inbreng en vragen.

De maximale groepsgrootte per training bedraagt 10 deelnemers.

* Kosten bedragen € 750,00 exclusief BTW per deelnemer, inclusief naslagwerk, lunch, koffie/thee, versnapering en borrel. Er is een speciale korting voor klanten met een mantelovereenkomst van 20%.

Aanmeldformulier Training Passend Onderwijs
Training Passend Onderwijs 14 maart 2023